Vergi Levhası

1. Vergi Levhası: Vergi levhası mükellefe ait bazı bilgilerin açıklanması suretiyle, vergilerin ödenmesinde kamuoyunun baskı ve desteğinden yararlanılmasını amaçlayan bir belgedir. 2. Vergi Levhası Asmak Zorunda Olanlar: Kazançları gerçek usulde belirlenen gelir vergisi mükelleflerinden: - Ticari kazanç sahipleri - Zirai kazanç sahipleri (yazıhane açmış olanlar) - Serbest meslek sahipleri - Adi şirketler - Kolektif şirketler - Adi Komandit şirketler Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her ortak için ayrı vergi levhasının asılması gerekir. - Kazançları basit usulde tespit edilen gelir vergisi mükellefleri, - Sermaye şirketleri: - Anonim şirketler - Limitet şirketler - Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler Vergiye esas kazançları ile bu kazançları üzerinden hesaplanan vergi tutarını gösteren vergi levhalarını kolayca görülüp okunacak şekilde işyerlerine asmak zorundadırlar. 3. Vergi Levhasının Tasdiki ve Asılması: Vergi levhasını asmak zorunda olan yukarıda belirttiğimiz mükellefler, usulüne uygun olarak hazırladıkları vergi levhasını tasdik ettirdikten sonra; büro, merkez, şube, satış mağazası, çiftçi yazıhanesi gibi iş yerlerine ve taşıt işletmelerinde taşıtlardan her birinin içine, iş sahipleri, personel ve müşteriler tarafından kolayca görülebilecek ve okunabilecek şekilde asmak zorundadırlar. Değişiklik: (27.05 2011 VUK genel tebliği) Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayımlayabilirler. Çok katlı mağazalarda ise her kat için bir adet vergi levhasının asılması gerekmektedir. Bir adet tasdik ettirilmiş olan vergi levhasının baskı suretiyle matbaada çoğaltılmış örnekleri diğer katlara asılabilir. Her yıl mayıs içerisinde geçmiş yıla ilişkin vergi levhasının düzenlenerek bir dilekçe ekinde tasdik içinde vergi dairesine sunulması gerekir. Yeni işe başlayanlar ise vergi levhalarını 1 ay içinde tasdik ettirmek ve asmak zorundadırlar. Tasdik yeri kural olarak gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesidir. Ancak levhayı tasdik yetkisi vergi dairesinin yanı sıra SMMM YMM meslek mensuplarına da verilmiştir. ( VUK 272 numaralı genel tebliği ) Meslek mensupları, her yıl mayıs ayı sonuna kadar vergi levhasını tasdik ettikleri mükelleflerin ad ve soyadları (tüzel kişilerde unvanları) ile vergi kimlik numaralarına ilişkin bilgileri, haziran ayının 25'ine kadar kendilerinin bağlı olduğu vergi dairelerine bir yazı ile bildirmek zorundadırlar. (1999/3 sıra nu.lı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi) Gezici olarak veya pazar takibi suretiyle bir iş yeri açmaksızın faaliyet gösteren mükelleflerin vergi levhası asma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sabit işyerlerinde asılacak levhalar 17,5 x 25 cm ebadında, taşıt işletenler için ise 8 x 12 cm ebadındadır. Vergi levhaları, üç yıllık matrah ve vergiyi gösterecek şekilde üç satırlı olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle vergi levhasındaki satırların dolması halinde, yeni bir levha doldurulması gerekmektedir. 4. Vergi Levhasında Yer Alan Bilgiler: Vergi levhasında mükellefle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir. (VUK 142 nu.lı Genel Tebliği) - Adı ve soyadı - Ticaret unvanı - İş yeri adresi - Vergi sicil numarası - Bağlı bulunduğu vergi dairesi - Vergi türü - Beyan ettiği matrah ve bu matrahın ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergisi - Bağlı olduğu vergi dairesinin tasdik yeri Değişiklik: (27.05 2011 VUK genel tebliği) Geçiş Hükümleri ile Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler: 2010 yılına ilişkin olarak 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları veya vergi dairelerince vergi levhası tasdik edilmeyecek; yürürlükten kaldırılmış olan tebliğlerdeki esaslara göre alınmış vergi levhaları yeni vergi levhalarının alınmasından itibaren kullanılmayacaktır. 2010 yılına münhasır olarak, gelir (kazancı basit usulde vergilendirilenler dâhil) ve kurumlar vergisi mükellefleri, yukarıdaki esaslara göre oluşturulmuş vergi levhalarını 1 Haziran ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasında internet vergi dairesinden çıktı alacaklar ve bu Tebliğde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.